Algemene Voorwaarden
15551
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15551,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten tussen de advocaat en zijn/haar cliënten en worden geacht ook van toepassing te zijn op alle eventuele vervolgopdrachten van de cliënt. Niet alleen de advocaten van Luijten Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van Luijten Advocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van Luijten Advocaten hebben verlaten.

 

Artikel 2 Inspanningsverbintenis
De advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat verbindt zich om de cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht. De advocaat verstrekt de cliënt kopieën van alle relevante correspondentie die bij de behandeling van de opdracht wordt gevoerd. De advocaat verplicht zich om gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt worden ontvangen, te doen overmaken op de rekening van Stichting Derdengelden. De advocaat zal deze gelden binnen een maand na ontvangst op de derdenrekening overmaken op een door de cliënt aan te geven rekening.

 

Artikel 3 Tarieven
Behoudens andere afspraak zal Luijten Advocaten haar werkzaamheden tegen het voor het betreffende jaar geldende uurtarieven declareren op basis van de in die periode bestede tijd. Het basisuurtarief bedraagt over 2019 ad € 205,- exclusief BTW.
Bij zaken met een belang boven
€ 100.000,- wordt het uurtarief met een factor 1.25 verhoogd. Het uurtarief kan aan het begin van ieder kalenderjaar i.v.m. kostenstijgingen worden aangepast. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 6% kantoorkosten verschuldigd ter dekking van kosten zoals porti-, papier-, kopieer-, telecommunicatie- secretariaat- en reiskosten, tenzij deze kosten aantoonbaar meer hebben bedragen.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de advocaat/adviseur voor tijdens het uitoefenen van de opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheids-verzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid voor mondelinge niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Ieder vorderingsrecht vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en in ieder geval 5 jaar na de datum van de laatste factuur. Luijten Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals deurwaarders, procureurs, deskundigen en buitenlandse advocaten.

 

Artikel 5 Beëindiging
De cliënt zowel als de advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. De advocaat heeft in dat geval het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 6 Bewaarplicht dossier
Voorzover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden door de cliënt niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 7 jaar na de datum van de laatste declaratie worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd.

 

Artikel 7 Betalingstermijnen

  1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een contractuele vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag van 7% per jaar. Indien de cliënt ook na een eerste aanmaning in verzuim blijft, is de cliënt daarnaast de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,-
  2. Indien cliënt ook na een tweede aanmaning in verzuim blijft zodat Luijten Advocaten genoodzaakt is om ter incassering van haar vordering een gerechtelijke procedure te starten, dan is cliënt steeds verschuldigd de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
  3. De advocaat is gerechtigd de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 28 dagen onbetaald openstaan. De advocaat doet daarvan binnen redelijke termijn schriftelijke mededeling aan de cliënt. Luijten Advocaten is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de voor cliënt ontvangen gelden. Luijten Advocaten is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

 

Artikel 8 Klachtenregeling

Op onze dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling van toepassing, welke is terug te vinden op onze website:
www.luijtenadvocaten.nl

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de cliënt en Luijten Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen Luijten Advocaten en een cliënt kennis te nemen.

Call Now Button
Translate »